P I L N E !!!

POLSKI ŁAD - ZMIANY PODATKOWE

 

Zmiany w Polskim Ładzie dot. rozporządzenia o zmianie terminów poboru zaliczek na podatek

WAŻNE!!!

I N F O R M A C J A DLA PRACOWNIKÓW NA TEMAT ZMIANY PRZEPISÓW W OBLICZANIU WYNAGRODZEŃ W 2022 ROKU W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW TZW. POLSKIEGO ŁADU

 

W celu zrekompensowania braku możliwości odliczania składki zdrowotnej, ustawodawca wprowadza od 2022r nową  ulgę  dla osób:

-  zatrudnionych na umowy o pracę i stosunki pokrewne

- prowadzących działalności gospodarcze opodatkowane  na zasadach skali podatkowej

uzyskujących z ww. źródeł przychody w rocznej wysokości mieszczącej się  w przedziale  od      68 412,00zł do  133 692,00zł  ( czyli w miesięcznej wysokości co najmniej 5701,00zł  i nie przekraczającej kwoty  11 141,00zł).

 

WAŻNE!!!

NOWOŚĆ – ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ  BĘDZIE STOSOWANA AUTOMATYCZNIE DLA PRZYCHODÓW MIESIĘCZNYCH PRACOWNIKA ZAWIERAJĄCYCH SIĘ W PRZEDZIALE 5701,00ZŁ –DO KWOTY 11 141,00ZŁ, ROCZNIE – 68 412,00ZŁ  DO 133 692,00ZŁ

Dla pracowników od 2022r  pracodawca będzie stosował tzw. ulgę  dla klasy średniej za miesiące w których jego pracownik uzyska u niego przychody  objęte ulgą i opodatkowane według skali podatkowej w wysokości od 5701,00zł  do 11 141,00zł.

 

Podatnik będzie mógł złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o niestosowanie opisywanej nowej ulgi podatkowej.

Gdy pracownik złoży taki wniosek ,płatnik zaprzestanie pomniejszania dochodu o kwotę ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu w którym wniosek ten otrzymał. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

                 JEŚLI OKAŻE SIĘ, ŻE ULGI NIE POWINNO BYĆ – TRZEBA  DOPŁACIĆ PODATEK

Niedopłata podatku: może zdarzyć się np. osobom:

·        osiągającym nieregularne dochody,

·        osiągającym dochody z kilku źródeł,

·        pracującym tylko przez niektóre miesiące w roku,

·        zarabiającym poniżej 5701 brutto ale nieregularnie otrzymującym np. dodatki jednorazowe lub w roku nagrodę jubileuszową.

PRZYPOMINAMY, ABY UCHRONIĆ SIĘ I UNIKNĄĆ PRZYKRYCH NIESPODZIANEK PRACOWNICY MOGĄ ZŁOŻYC U PRACODAWCY WNIOSEK O NIEPOMNIEJSZANIE DOCHODU O KWOTĘ ULGI DLA PRACOWNIKÓW NA PODSTAWIE ART.32 UST. 2A USTAWY O PIT.  GDYBY OKAZAŁO SIĘ , ŻE ULGA JEDNAK SIĘ NALEŻAŁA TO BĘDZIE MOŻNA Z NIEJ SKORZYSTAĆ W ZEZNANIU ROCZNYM.  

 

Od 2022r. nastąpiła również zmiana wysokości miesięcznej ulgi podatkowej  na 425,00zł miesięcznie ( 5 100,zł rocznie) i od 2022r. przysługuje w każdym progu podatkowym, także dla pracowników, którzy płacą  32% podatku-II próg podatkowy.

Zakład pracy stosuje kwotę zmniejszającą podatek ( ulga podatkowa) tak długo, dopóki pracownik nie poinformuje pracodawcy o zmianie stanu faktycznego wynikającego ze złożonego PIT-2  (  w tym  m.in. o osiąganiu dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z emerytury lub renty, dochodów uzyskiwanych w związku z zatrudnieniem u innego pracodawcy).

 

                                                                    W A Ż N E

 

Pracownik może złożyć  PIT -2 jedynie przed pierwszą  wypłatą  w nowym roku czyli w 2022r.

      Natomiast wniosek o wycofanie dokumentów oświadczenia PIT-2  o zaprzestanie stosowania ulgi podatkowej z tytułu potrącenia kwoty wolnej   - może złożyć w każdym momencie.

 

Próg podatkowy od 2022 wynosi  120 000,00zł, po przekroczeniu którego ma zastosowanie stawka podatku  w wysokości  32% .

 

 

K O S Z TY   U Z Y S K A N I A   P R Z Y C H O D U

 

                                                Możliwość  rezygnacji  od  01.01.2022r

 

Od 01.01.2022r  pracownik, do którego wynagrodzenia mają  zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250,00zł miesięcznie ( 3000,00zł rocznie ) lub koszty podwyższone w wysokości 300,00zł (3600,00 rocznie), może złożyć pracodawcy na piśmie WNIOSEK O NIESTOSOWANIE TYCH KOSZTÓW. 

W przypadku posiadania dwóch lub większej ilości etatów najbezpieczeniej jest pozostawić KUP tylko w jednym zakładzie lub z jednego etatu.  

 

ZMIANY DOTYCZĄ WYNAGRODZEŃ WYPLACONYCH OD STYCZNIA 2022R ( CZYLI JUŻ OD WYNAGRODZENIA ZA GRUDZIEŃ 2021R.)

 

 

Informacja dla pracowników                                                               plik docx

 

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów                plik pdf

 

Wniosek o niestosowanie ulgi                                                               plik pdf

 

Wniosek o wycofanie PIT 2                                                                     plik docx